Pretraga
Close this search box.

Besplatna isporuka za sve narudžbine preko 5000 rsd

Pretraga
Close this search box.

Opšti uslovi

PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY - 27. marta 29, matični broj: 66017494, PIB: 100726161 vlasnik Đorđije Popović na osnovu Zakona o privrednim društvima doneo je dana 19.08.2020. godine u Beogradu ove OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA USLUGA PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY SA ODREDBAMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I OSNOVNE ODREDBE

Opšte informacije

Član 1.
Ovim opštim uslovima o korišćenju usluga Internet prodaje na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY  pruža usluge Internet prodaje
korisniku (u daljem tekstu: usluge) i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY korisnika usluga (u daljem tekstu:
Korisnik). Opšti uslovi su obavezujući za PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY i sve Korisnike i primenjuju se na
sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY i Korisnik ne
ugovore drugačije.
II ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA
Član 2.
Korisnik usluga  PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY može postati svako zainteresovano poslovno
sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik. Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa podnosi se u pisanim putem u elektronskom obliku od strane Korisnika ili lica koje on ovlasti, putem formulara
na Internet servisu PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY
Prilikom popunjavanja zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa Korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje usluga za čije je korišćenje zainteresovan.
Korisnik se predstavlja PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY Internet servisu svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte. Korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY. Potvrdom zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.
III POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA
Član 3.
Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenjem ugovora. Stupa na snagu momentom davanja saglasnoti na odredbe ovih Opšte uslova.
Član 4.
Korisnički odnos između Korisnika i PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY se zaključuje na neodređeno vreme.
IV NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA
Član 5.
Pravo na korišćenje usluga PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITYkoje Korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima ne može se preneti na treće lice bez prethodne saglasnosti PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY u pisanom obliku.
V CENE USLUGA
Član 6.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom. U skladu sa zakonom, sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om. Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su Korisniku u svakom trenutku putem Internet servisa  PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY. PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga, o čemu putem Internet servisa obaveštava Korisnika.
VI PLAĆANJA
Član 7.
Predračune i račune za pružene usluge PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY dostavlja Korisniku putem elektronske pošte, na registrovanu adresu Korisnika, nakon prijema narudžbine, u toku trajanja korisničkog odnosa. Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za korišćenje usluga PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i drugo), kao i informacije o načinu i roku plaćanja, izjavu reklamacije i obaveštenje o mogućnosti raskida.
Član 8.
Prilikom plaćanja pouzećem, Korisnik plaća obračunati iznos Kurirskoj službi, prema dostavljenom računu.

Prilikom plaćanja uplatnicom, Korisnik plaća obračunati iznos u roku od 48 časova, prema podacima za uplatu.
Član 9.
Predračuni se šalju Korisniku elektronskim putem.
Dostavu računa u štampanom obliku PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY vrši putem obične pošte, na poseban zahtev Korisnika, za šta može Korisniku naplatiti takve troškove poštanskih usluga.

Član 10.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY nije odgovoran u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno predračun ili račun (usled kvara na računarskoj mreži Korisnika ili propusta u radu poštanske službe).
Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem
predračuna ili računa obavesti PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY o izostanku i zatraži slanje duplikata.
VII REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI
Član 11.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY ima zakonsku odgovornost i zbog nesaobraznosti robe ili usluge
ugovoru. Na sve reklamacije, primenjuje se Pravilnik o rešavanju reklamacija PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY.Ukoliko Korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može
podneti PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte ili faksom, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen.
Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu, pod uslovom da Korisnik već nije započeo korišćenje usluga.
Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane Korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje Korisnika. PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY  je dužan da u roku od 8 dana po prijemu reklamacije obavesti Korisnika o tome da li je reklamacija usvojena. PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.  U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunate usluge, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY će Korisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen
za uplaćeni iznos koji reklamacijom nije osporen.
U slučaju usvajanja reklamacije za pogrešno izabrane usluge, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY će Korisniku izdati predračun ili račun ispravljen u skladu sa zahtevima korisnika, umanjen za uplaćeni iznos ili obaviti povraćaj uplaćenog viška.
Član 12.
Korisnik koji je robu kupio putem Interneta odnosno ukoliko mu je roba dostavljena kurirskom službom (ugovor na daljinu) ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Korisnik. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Korisnika, odnosno trećeg lica koje je odredio Korinsik, a koje nije prevoznik.
Protekom roka iz ovog stava, prestaje pravo Korisnika na odustanak od ugovora. Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koja mu se dostavlja
prilikom registracije, u elektronskom obliku i moguće je koristiti je prilikom svake pojedine kupovine. Ova izjava dostavlja se PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY putem elektronske pošte, a
o prijemu iste Korisnik će biti obavešten takođe putem elektronske pošte.
Član 13.
U slučaju odustanka od Ugovora Korisnik je dužan da vrati robu PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY, bez
odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku Korisnika, slanjem robe poštom na adresu PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY 27. marta 29, Beograd. Korisnik je
isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj
ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih
mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Korisniku vrati iznos koji je Korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 14 dana od
dana kada je primio obrazac za odustanak. PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

VIII KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA
Član 14.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje svojih Internet servisa, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja
privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.
Član 15.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY se obavezuje da će na prikladan način informisati Korisnika o
relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje servisa za Internet trgovinu. Korisnik se obavezuje da će servise PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY koristiti u skladu sa zakonskom regulativom, preporukama i kodeksima iz prethodnog stava.
Član 16.
Svojim Internet servisom PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY omogućuje Korisniku da naruči ponuđenu robu iz “PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY” prodajnog asortimana.
Momentom naručivanja robe smatraju se:
 Potvrda narudžbine na Internet servisu PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY kada se roba plaća pouzećem;
 Prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća na drugi način.
Član 17.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY se obavezuje da robu naručenu u periodu od ponedeljka u 00 časova do petka u 10 časova dostavi kurirskoj službi u roku od 72 časa.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY se obavezuje da robu naručenu u periodu od petka u 10 časova do nedelje u 24 časa dostavi kurirskoj službi najkasnije u četvrtak.
Član 18.
Kurirska služba dostavlja naručenu robu u roku od jednog dana.
Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe Korisniku. Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku Korisniku u periodu od 8-19 h. Korisnik se obavezuje da u tom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata. Ukoliko Korisnik ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba će kontaktirati Korisnika na telefon Korisnika i dogovoriti novi termin isporuke. Ukoliko Korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Kurirskoj službi. Po povratku pošiljke, Korisnik će biti kontaktiran kako bi se ustanovio razlog neuručenja i kako bi se dogovorilo ponovno slanje.
Član 19.
Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da Korisnik vizuelno pregleda paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko Korisnik primeti da je transportna kutija oštećena i posumnja da je i proizvod možda oštećen, Korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke.
Član 20.
Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke – adresnicu Kurirskoj službi.
IX ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Član 21.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije Korisnika na Internet servisu, odnosno
platformi koju kontroliše, u skladu sa važećim propisima.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost isigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti Korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.
Član 22.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom
dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.
Član 23.
Pre prikupljanja podataka, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
 Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac – PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY;
 Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY Internet servisa, bezbednost Korisnika Internet servisa i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Internet servisa u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao i promotivna obaveštenja;
 Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, Korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
 Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY sa kojim Korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), Kurirska služba (samo podatke koji su neophodni za isporuku robe korisnicima), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da
bude Korisnik PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY Internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
 Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Internet platforme, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.
Član 24.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.
Član 25.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY poštuje privatnost Korisnika PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY Internet servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.
Član 26.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Internet platforme. Ove podatke PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoju Internet platformu i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.
Član 27.
Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.
X POVERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA
Član 28.
Podaci o pravnim licima koje prikuplja PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja uposlovni odnos.
Član 29.
Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana – pravno lice, označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.
Član 30.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY prikuplja podatke o Korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, u skladu sa dobrim poslovnim običajima. PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY neće upotrebljavati poslovne podatke Korisnika pravnog lica u marketinške ili bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti Korisnika.
XI ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA
Član 31.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY. ima isključivo autorsko pravo na PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY Internet servisu i na svim pojedinačnim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka,programski kod i drugi elementi servisa.
Član 32.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili platforme u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
XII PRIVREMENA I TRAJNA SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA
Član 34.
U slučaju da Korisnik blagovremeno ne izvrši uplatu naknade za korišćenje usluga, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY zadržava pravo da mu bez prethodnog obaveštenja privremeno suspenduje pružanje usluga u trajanju do deset kalendarskih dana. Ukoliko Korisnik tokom perioda suspenzije izvrši uplatu, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY će mu omogućiti ponovno korišćenje usluga.
Član 35.
U slučaju da Korisnik do isteka perioda suspenzije ne izvrši uplatu, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY će Korisniku trajno suspendovati pružanje usluga, raskinuti korisnički odnos i pokrenuti odgovarajući sudski postupak.
Član 36.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku ukoliko postoji osnovana sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja
koja može naneti štetu PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY, Korisniku ili trećem licu. PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY je dužan da odmah po nastupanju slučaja iz prethodnog stava obavesti Korisnika o suspenziji pružanja usluga i razloga zbog kojih je do toga došlo. Suspenzija pružanja usluga u slučaju iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od deset dana. Ukoliko nakon upozorenja Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY ima pravo da mu trajno suspenduje pružanje usluga, raskine korisnički odnos i pokrene odgovarajući sudski postupak.
Član 37.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi. PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY će blagovremeno obavestiti Korisnika o terminima isključenja radi
planiranih radova na infrastrukturi.
XIII ODGOVORNOST I OGRANIČENJA
Član 38.
Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY Internet servisa, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY Internet servis.
Član 39.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:
 Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih
privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani
interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
 Preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova
Interneta na koje PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITYobjektivno ne može da utiče;
 Neovlašćenog korišćenja Internet usluga sa strane Korisnika;
 Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika na Internetu;
 Privremene ili trajne suspenzije pružanja Internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
 Korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;
 Preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY;
 Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY;
 Trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja Internet usluga PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY.
XIV PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA
Član 40.
Korisnički odnos između PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY i Korisnika može prestati na osnovu jednostranog otkaza svake strane. PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa Korisnikom u sledećim slučajevima:
 Ako Korisnik ne izmiri svoja dugovanja do isteka perioda privremene suspenzije iz ovih Opštih uslova;
 Ako Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon privremene suspenzije i upozorenja PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY;
 Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti Korisnika koji je fizičko lice ili pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja Korisnika koji je pravno  lice;
 Ako PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY donese poslovnu odluku da prestane sa pružanjem Internet usluga ili prestane sa obavljanjem svoje delatnosti.
Član 41.
Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa ALF-om ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Opštih uslova. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu Korisnik je dužan da dostavi PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o promeni Opštih uslova. Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva dugovanja prema PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY nastala po osnovu pruženih usluga.
XV REŠAVANJE SPOROVA
Član 42.
Korisnik i PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.
Član 43.
Korisnik i PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u
tome ne uspeju, ugovaraju nadležnost  suda uz primenu prava Republike Srbije.
XVI IZMENE OPŠTIH USLOVA
Član 44.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY se obavezuje da Korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.
XVII VAŽENJE OPŠTIH USLOVA
Član 45.
Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od 01.09.20200. godine.