Besplatna isporuka za sve narudžbine preko 5000 rsd

Reklamacije

U skladu sa članom 13. st. 1t. 6. I članom 56. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ broj 62/1,4) članom 19. Odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima, PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY – 27. marta, Vlasnik Đorđije Popović, dana 22.08.2020. godine donosi PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACIJA

Član 1.
Ovim pravilnikom se reguliše postupak i način rešavanja reklamacije potrošača za proizvode kupljene u maloprodajnim objektima PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY – 27. marta 29.

Član 2.

PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na  potrošača.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe I prirodom odredene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY odgovara za nesaobraznost, koji ne
može biti kraći od jedne godine.

Dokaz o datumum prelaska rizika, za robu kupljenu u maloprodajnim objektima je fiskalni račun.

Član 3.
Potrošač može da izjavi reklemaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem,
odnosno na trajnom nosadu zapisa, uz dostavu računa na uvid ili
drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.) PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY vodi evidenciju primljenih reklamacija I čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

Član 4.

PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY ie potrošaču izdati reklamacioni list ili elektronskim putem potvrditi prljem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u pisanom obliku i sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potroiadu, datumu dostavljanja te
odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacija.

Član 5.

PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenju reklamaciju.
Odgovor na reklamaciju potrošaču sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamaciie. Rok ne može da bude dužo od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.
PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je
dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošča u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanja roka za rešavanja reklamacija obavesti potrošača i navede rok u kome će je reišiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguć je samo jednom.

Član 6.

Nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Potrpošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Član 7.

Ako je reklamacija opravdana zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. otklanjanje nedostataka na proizvodu (popravku)

2. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuie marke (modela, tipa), dija cena ne može biti veća od maloprodajne cene reklamiranog proizvoda na dan prigovora ili

3. raskid ugovora

U slučaju raskida ugovora potrošač ima pravo na povraćaj novčanog iznosa na dan kupovine (iznosa navedenog na fiskalnom računu).
Potrošač nema pravo iz ovog člana ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.

Član 7.

Ako je reklamacija potrošača neopravdana na osnovu procene od strane Komisije za rešavanje reklamacija PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY koji imenuje direktor; proizvođača proizvoda odnosno angažovanog stručnog
lica za procenu opravdanosti reklamacije (Jugoinspekt d.o.o., Crnotravska br.3, Beograd), ovlašćeno lice je u obavezi da potrošaču vrati proizvod i dostavi pisano obaveštenje o razlozima neosnovanosti reklamacije.

Član 8.
Poslovođa maloprodajnog objekta ili drugo ovlašćeno lice dužno je da reklamaciju istog, a najkasnije narednog dana dostavi Komisiji za rešavanje reklamacije.
Komisija je dužna da u roku od 3 dana donese Odluku o reklamaciji. Komisija je ovlašćena da u složenim slučajevima zatraži stručno mišljenje Jugoinspekt d.o.o.,
Crnotravska br.3, Beograd ili proizvođača, pri čemu mora voditi računa o poštovanju roka iz člana 5. ovog pravilnika.

Član 10.
Ukoliko PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY prodaje proizvod sa nedostatkom, dužan je da taj proizvod izdvoji od drugih proizvoda, da smanji cenu proizvoda u zavisnosti od vrste i obima nedostatka i da upozori potrošača na te nedostatke.PR TRGOVINSKA RADNJA SLOW CITY je dužan da na proizvodu sa nedostatkom istakne jasno i vidljivo obaveštenje o sniženoj ceni,
o nedostatku proizvoda i o isključenoj odgovornosti prodavca za taj nedostatak,
Navedeni proizvodi ne podležu mogućnosti reklamacije od strane potrošača.

Član 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.