Besplatna isporuka za sve narudžbine preko 5000 rsd

Politika privatnosti

Opšte informacije

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korišćenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti.
Pre prikupljanja podataka, online prodavnica obaveštava kupce na koje se podaci odnose o sledećem:
•  Da je online prodavnica uspostavljena od strane Slow city, 27. marta 29;
• Da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka Slow city, 27. marta 29;
• Da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja online prodavnice, bezbednost korisnika online prodavnice, i omogućavanje elektronske trgovine posetiocima online prodavnice u skladu sa zakonom;
• Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o
ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;
• Svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
• Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik online prodavnice nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za registraciju i kupovinu na online prodavnici;
• Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika online prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;
• Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imajupo osnovu Zakona.

Prikupljanje podataka

U cilju uspešne obrade narudžbina kupaca potrebno je da kupci online prodavnici dostave sledeće podatke: Ime i
prezime, adresu, email i broj telefona. Uz pomoć tih podataka online prodavnica će biti u mogućnosti da kupcima
isporuči naručenu robu, kao i da obavesti kupce o trenutnom statusu narudžbine. Online prodavnica prikuplja samo
neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u
skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Prijavom ili registracijom na online
prodavnici podrazumeva se saglasnost korisnika da mu online prodavnica šalje email  obaveštenja. Online prodavnica daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing  liste koja se koriste za marketinške kampanje.
Prodavnica koristi „cookies“ da kupcima pomogne da prilagode korišćenje interneta svojim potrebama.
Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na hard disku svakog zasebnog kupca od strane web servera. Cookie-i ne mogu
biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus računaru ili drugom uređaju koji koristi kupac.

Sigurnost podataka

Online prodavnica će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak,
zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Online prodavnica će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima (zaštićenim lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane
putem SSL tehnologije. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i online prodavnica ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja.

Raspoloživost prikupljenih Informacije o kupcu

Kupci mogu od online prodavnice da zahtevaju pružanje bilo kakve lične informacije koje online prodavnica poseduje o njima. Kupci registracijom daju izričitu saglasnost da se njihovi podaci o ličnosti koriste za marketinške kampanje, međutim kupci mogu da u bilo koje vreme zahtevaju od online prodavnice da ne obrađuje više njihove lične podatke u marketinške svrhe.
Informacije koje online prodavnica prikuplja mogu biti uskladištene, obrađene i prenošene u sve države u koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, kako bi se omogućilo korišćenje informacije u skladu sa ovim Pravilima privatnosti. Kupci registracijom na online prodavnici daju izričitu saglasnost sa takvim prenosom podataka o ličnosti.

Period čuvanja podataka o kupcu i ažuriranje

Vaši lični podaci neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Ukoliko je
rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Slow city zadržaće podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno izbrisani.
U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza (npr. Zakon o računovodstvu i slično ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim propisima i zakonima.
Kupci su obavezni da obaveste online prodavnicu ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati. prezime, adresu, email i broj telefona. Uz pomoć tih podataka online prodavnica će biti u mogućnosti da kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavesti kupce o trenutnom statusu narudžbine. 

Važnost Politike privatnosti

Online prodavnica može ažurirati Politiku privatnosti, s vremena na vreme, postavljanjem usvajanjem i postavljanjem izmena i dopuna istih. Kupci se ovim putem obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provere Online prodavnicu kako bi bili u toku sa svim eventualnim promenama Pravila privatnosti. Takođe, online prodavnica može obaveštavati kupceo promenama Pravila privatnosti putem email-a.